ساعتی زما گذر تا شوم ز غم    رها 

یک نفس به خود گذار جان خسته ی مرا 


این ترانه با صدای خانم خاطره پروانه ، به زودی تقدیم می شود.