وقتی آدم دلتنگ باشه همه چیز انگار براش دلتنگی میاره .حتی آسمون.

این عکس مربوط میشه به دوم خرداد ماه از روی تراس خانه با گوشی همراه گرفتم .

یه عالمه حرف با خودش داره .بیشتر  آدم را یاد خدا حافظیهای زود هنگام می اندازه .