اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام  پشیمانم

اگر غیر تو در جهان به کسی آشنا شده ام پشیمانم

امید م تویی نا امیدم مکن جز تو یاری ندارم

سحر شد بگو با کدام آرزو سر به بالین گذارم

به عشقت قسم بر دو چشمت قسم

جز تو گر با کسی  هم نوا شده ام پشیمانمدریافت ترانه ی پشیمانم با صدای حمیرا