به خاطر تو غرق گریه شدم تا لب تو پر از شهد خنده شده

نهال قدت سر کشیده اگر برگ وبار من از ازیشه کنده شده

شنیدم اگر من به جرم وفا ناسزای تو را باورم که نشد

به چشم خودم بی وفایی تو دیدم و به خدا باورم که نشد .


دریافت ترانه