در این جهان از مهربانی دیگر نمی بینم نشانی

عهد تو با ما بود و اکنو ن می بینمت با دیگرانی

دستت به دست دیگری دیدم من و نالان گذشتم

عشق تو بر دلدار تو بخشیدم و حیران گذشتم

همچون نسیم از کوی تولرزان وسر گردان گذشتم 

بر عهد تو خندیدم  و گریان گذشتمدریافت ترانه