دلا چه کشیدی همیشه رمیدی ولی به نهایت نبوده رهت

جز آنکه شکستی به تیشه ی آهی چه بوده خدا یا مگر گنهت

نه از آشنایان وفا دیده دل نه در باده نوشان صفا دیده دل

بجز شیشه ی غم چه هستی چه هستی

که با سنگ دلدار شکستی شکستی

جز آن که شکستی چو شیشه ی آهی

چه بوده خدا را مگر گنهت


دریافت ترانه