ای آشنای خوبم تا زوده برگرد

دیوونه ی تو را دوری دیوونه تر کرد

من  ماندم و تو رفتی از راه جدایی

ترسم پشیمان باشی واما نیایی

من ماندم اینجا پیش این دلبستگی ها

تو رفتی اما با تمام خستگی ها

پژمردم اینجا من از درد تنهایی

بر لب رسد جانم تا آنکه باز آیی

ای رفته از اینجا تا قطب رسیدن

ای بهترین پرواز ای حد پریدن

تنها تو درمانی بر درد دل من


دریافت ترانه