تا سر نکنم در سرت ای مایه ی ناز
کوته نکنم ز دامنت دست نیاز
هر چند که راهم به تو دور است و دراز
در راه بمیرم و نگردم ز تو باز


سعدی