این دیوانگی است ....

که از همه ی گلهای رز ،

 به خاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم.

  که همه ی رویا های خود را به خاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم .

                                                                                               که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم به خاطر اینکه در زندگی با شکست مواجه شده ایم .

  که از تلاش وکوشش دست بکشیم به خاطر اینکه یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است.

                                                                                                                                                              که همه ی دستهایی را که برای دوستی به سوی ما دراز می شوند به خاطر اینکه یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته اند  رد کنیم .

                                                                                                                                                                                                 که همه ی شانسها را لگد مال کنیم به خاطر اینکه در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم.

                                                                                                                                                                                                     و به یاد  داشته باشیم که همیشه

                                                                                                                                                       شانسهای دیگری هم هستند ؛

  دوستیهای دیگری هم هستند ؛

                                                                                                        نیرو های دیگر ی هم هستند ؛

                                                                                                                                                تنها باید قوی و پر استقامت باشیم و همه روزه در انتظار روزی بهتر وشاد تر از روزهای پیش باشیم .

و فرا موش نکنیم  خدایی را که در این نزدیکی است .....