نادر ابراهیمی می گوید :

یاد انسان را بیمار می کند.
اکنون بیمار توام بسیار.هر چه زیباست مرا یاد تو می اندازد

آن که بیناست مرا یاد تو می اندازد

تو که نزدیک تر از من به منی می دانی

دل که شیداست مرا یاد تو می اندازد

هر زمان نغمه ی عشقی است که من می شنوم

از تو گویاست ، مرا یاد تو می اندازد

دیگران هر چه بخواهند بگویند که عشق

بی کم و کاست مرا یاد تو می اندازد

ساعتی نیست فراموش کنم یاد تو را

غم که با ماست مرا یاد تو می اندازد
آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن .


 
و آموخته ام که قطره دریاست ، اگر با دریاست .


 
و آموخته ام که عشق ،  مهربانی ، گذشت ،


صداقت و بلند نظری خصلت انسانهای انسان است