ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج رانمی شنوند .


و چه سخت است


قصه عادت ...!