ای خدا...ای خدا...ای خدا

ای خدا ...ای خدا...ای خدا

ای خدا

دیگه دنیا واسه من تاریکه

زندگی کوره رهی باریکه

آخر قصه ی من نزدیکه

این منم از همه جا وا مانده

از همه مردم دنیا رانده

رانده و خسته و تنها مانده

ای خدا...ای خدا...ای خدا

 

عشق بی غم توی خونه

خنده های بچه گونه

به دلم شد آرزو

بازی عمرمو باختم

آخه امیدی که ساختم

عاقبت شد زیر و رو

ای خدا...ای خدا...ای خدا 

تو بر من ای فلک بیداد کردی

 

دل شاد مرا نا شاد کردی 

 شکستی در گلویم شوق اواز

 

نصیبم ناله و فریاد کردی

ای خدا...ای خدا...ای خدا  

 ای خدا...ای خدا...ای خدا