چهره های موسیقی ایرانبرنامه ای از محمود خوشنام


با همکاری ژاله کاظمی


در مقدمه ی این برنامه می شنویم:


بیاد آنروز ها هستیم ،آنروزهایی که موسیقی پاک  و والای  این سامان طنینی دیگر داشت .چه قلبها را می گداخت ،چه اندیشه ها را بر می انگیخت ، چه خونی تازه در رگها جاری می ساخت .بیاد موسیقی گاتها که میراث گرانقدر اوستایی بود که طنین شکوهمند انسانی اش آئین های اهورایی را رنگین می ساخت .که جذبه های دلیر ساز رزمی اش سربازان کوروش بزرگ را در رویارویی با دشمن یاری می داد .به یاد بار بد وترانه های بر انگیزاننده اش که بخشی بزرگ از شکوه کاخهای ساسانی بود واین موسیقی والا که بر پایه های استوار و سترگ  انسانس قد برافراشته بود چون دیگر نمودهای فرهنگ کهن ایران زمین هر چند در روند تکاملی خود به طوفونهای تطاول گرفتار آمد ولی زندگی نباخت و....

همزمان با سی و پنجمین سالگرد تاسیس رادیو ایران ،اولین برنامه ی چهره های موسیقی ایران با حضور خانم مرضیه وابراهیم صفایی (محقق و مورخ )


این برنامه به مدت 32 دقیقه وحجم 15 mg


دریافت این برنامه ی کمیاب