می خواستم بدانم وبرای دانستم اجازه خواستم .ساده ،صمیمی  و بی ریا .

اما هیچ گاه پرسشم را نگفتم حتی با اجازه ی تو

اما

امروز تو ،خود بی آنکه بدانی به پرسش ناگفته ام پاسخی کامل گفتی .

گفتی خوب می دانم که ....

و خوب دانستن تو مرا در دنیایی دیگر از ابهامات فرو برود .

باز هم بگوکه سخت مشتاق شنیدنم.