می ترسم از نبودنت
و از بودنت بیشتر
نداشتن تو ویرانم می کند
و داشتنت متوقفم!
وقتی نیستی کسی را نمی خواهم
و وقتی هستی "تو را" می خواهم
رنگهایم بی تو سیاه است و در کنارت خاکستری ام
خداحافظی ات به جنونم می کشاند
و سلامت به پریشانی ام؟!
بی تو دلتنگم و با تو بی قرارم
بی تو خسته ام و با تو در فرار
در خیال من بمان
از کنار من برو
من خو گرفته ام به نبودنت