نگارا ،این همه جور وجفا چیست

دلت بر ما نمی سوزد سبب چیست

بیا آرام جانم روح وروانم

شیرین زبانم رطب چیست


دریافت این تصنیف