دور از رویت همه شب تا به سحر شرر به جان دارم

چون شمعی در دل وجان آتش غم بر نهان دارم

نالم چون نی زغمت  نام تو را بر زبان دارم

من نهال بی ثمرم من فغان بی اثرم

چون از او جویم خبری من که از خود بی خبرم

چو روح سرگردان ز خود گریزان م

چو قایق لرزان اسیر طوفانم


دریافت این تصنیف بسیار زیبا