ای مونس تنهائیم ،ای آگه از شیدائیم

امشب حکایت ز دست غم با تو می گویم

من جز تو کی دارم کسی شاید به فریادم رسی

امشب حکایت ز دست غم با تو می گویم

تنهای تنها ماندم خدایا بی همزبانم

از دست غمها افتادم از پا از خود مرانم

خدایا ،خدایا ، خدایا


دریافت این تصنیف بسیار زیبا