روزی از روزها،
شبی از شب ها،
خواهم افتاد و خواهم مرد ، اما
می خواهم هر چه بیشتر بروم تا هر چه دورتر بیفتم .
 
تا هر چه دورتر بیفتم .
هر چه دیرتر و دورتر بمیرم.
 
نمی خواهم ؛
حتی یک گام یا یک لحظه پیش از آنکه می توانسته ام بروم ،
بمانم ،
افتاده و جان داده باشم.
 
دوست دارم به یاری این سفر از این منزل از این لحظه ها و از این خاطرات
 
هر چه دورتر و دیرتر بروم و بمیرم، همین ...