زندگی دفتری از خاطره هاست...


یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک،


یک نفر همدم خوشبختی هاست،


یک نفر همسفر سختی هاست،


چشم تا بازکنیم عمرمان می گذرد... .


ما همه همسفرو رهگذریم...