چه خوب است جایی برای آرامش روح داشته باشیم .

جایی که حرفهایی را که از خوشیها ودلتنگیهایمان گفته بودیم

مرور کنیم و ورق بزنیم روزهایی که با احساسی آغاز و با فراموشی به پایان رسیده است .

امروز

حس می کنم خانه ای دارم پر از خاطره

پر از دوست

پراز یادهای تنهایی

و سر شار از سوالهایی که با شعری ،ترانه ای و یا سکوتی .


ورق می زنم و می خوانم.

چه خوب است ومن احساس آرامش دارم.