خوشا دمی که جهان به کام یاران بود

می  وفا به لب باده گساران بود

بیا بیا که شود دو دیده ام جای تو

به دل مرا نبود جز تو سودای تو  


دریافت ترانه