زمانی که پس از 3 سال خاموشی به بهانه ای آمدی

30 روز گذشت .

امروز به شاخه ی خشکیده ای می نگرم

که 30 روز پیش با تو می گفتم

واز باغچه جدا کردم.

30 روزتمام نگاهش کردم

شاخه خشکیده است اما


حضور غریبانه ات را

یارای تاب نیست .