یه جدولم که خو نه هاش همیشه خالی می مونه

یه جدولم که حرفاشو جز تو کسی نمی دونه

جدولی که معماش هزار تا نیست هزار تا نیست

اگر کسی خوب بدونه اول و آخرش یکی است

آخر واولش تویی باید تو را پیدات کنند

حرفایی جدولش تویی باید تو را پیدات کنند

اسم تو نازنین ترین اسمای مردم زمین

اون که سر زبونمه جوونه های جونمه

اگر تو را پیدات کنند یه جدول کامل میشم

اگر بازم پیدا نشی خط می خورم باطل میشم


دریافت ترانه