گر ز آزردن من قصد بود مُردن من 

مُردم آزار مکش از پی آزردن من